0907 788 892 Po - Pi: 08:00 - 14:00

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Spoločnosť DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3, 07101 Michalovce zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vl.č.44885/V, vydáva za účelom ďalšej a podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností pre obchodných partnerov, ktorí majú záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu so spoločnosťou DANIMANI s.r.o., tieto všeobecné obchodné podmienky:

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Spoločnosť DANIMANI s.r.o. je internetovým predajcom tovarov (ďalej len „predávajúci“), ktoré sú podrobne špecifikované v objednávke, resp. v zmluve uzavretej s konkrétnym kupujúcim.
 • Kontaktné údaje predávajúceho sú: DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3, Michalovce, 07101, IČO: 52 01 80 16, tel. (+421) 0907 788 892, e-mail: [email protected]
 • Podmienky dodávania tovarov spoločnosťou DANIMANI s.r.o., ako aj práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nie sú konkretizované, resp. odlišne upravené v jednotlivých zmluvách, spravujú sa ďalej uvedenými predpismi so záväznosťou podľa nasledovného poradia: týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji na diaľku“), zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 1. OBJEDNÁVKA TOVARU
 • Predávajúci predáva svoj tovar prostredníctvom webovej stránky www.danimani.sk. Na uvedenej webovej stránke má kupujúci možnosť kliknutím na zvolený výrobok, oboznámiť sa s vybraným tovarom, jeho vzhľadom, hlavnými vlastnosťami, celkovou cenou vrátane dane z pridanej hodnoty a dostupnosťou na sklade. Kupujúci berie na vedomie, že v cene zobrazeného výrobku nie sú zahrnuté náklady na dopravu a dodanie tovaru.
 • Náklady na dopravu a dodanie predávajúci špecifikuje v objednávkovom formulári v závislosti od kupujúcim zvoleného spôsobu dodania objednaného tovaru. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne pre kúpu uvedeného tovaru, vykoná objednávku vybraného tovaru vyplnením on-line objednávkového formuláru na stránke www.danimani.sk. Predávajúci v rámci objednávkového formulára informuje kupujúceho o nákladoch na dopravu, o dodaní, poštovnom, resp. iných nákladov súvisiacich s dodaním tovaru, a to vo fáze objednávky, kedy sa kupujúci môže rozhodnúť, že objednávku nevykoná, t.j. pred jej záväzným potvrdením.
 • Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“, ktoré znamená, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Predtým je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.danimani.sk. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku - Objednávka s povinnosťou platby“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a že bol predávajúcim informovaný aj o:
  • vlastnostiach tovaru,
  • celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť,
  • všeobecných obchodných podmienkach.
    
 • Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
  • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke
 • Predávajúci je povinný potvrdiť akceptáciu objednávky kupujúceho do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, pričom kupujúceho zároveň informuje o nákladoch dodania objednaného tovaru. V rozsahu akceptovanej objednávky dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Uzavretím kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť objednaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť jeho cenu. Omyl kupujúceho pri objednávke tovaru nie je dôvodom na reklamáciu tovaru.
 • Tovar označovaný-bazár je na stránke predávaný podľa § 66 zákona č.222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty.
 1. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
 • Všetky ceny tovarov v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Kupujúci môže kúpnu cenu za objednané tovary uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • Vopred prevodom na účet predávajúceho :IBAN: SK60 1111 0000 0015 4243 9004 SWIFT: UNCRSKBX. V tomto prípade je nutné pri platbe zadať aj správny variabilný symbol, ktorý slúži k spárovaniu platby a objednávky. Variabilný symbol je zhodný s číslom objednávky (číslom faktúry). 
  • Pri prevode vopred na účet predávajúceho je poštovné (3,3€)
  • Dobierkou kuriérovi – v hotovosti (4,3€)
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke. Ak si kupujúci zvolil úhradu vopred- platbou na účet, je povinný uhradiť celú čiastku do piatich pracovných dní. V prípade neuhradenia kúpnej ceny podľa objednávky v danom termíne nebude tovar dodaný kupujúcemu a objednávka bude zrušená.
 • Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.
 • Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne 24-48 hodín. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.
 • Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.
 • V prípade, že predávajúci nebude schopný dodať daný tovar, alebo jeho časť (tovar je nedostupný, vypredaný, skladové zásoby sú obmedzené, tovar sa už nevyrába, nie je možné dodať tovar za pôvodnú cenu z dôvodu neštandardného výkyvu kurzu atď.) môže túto objednávku zrušiť, alebo predĺžiť dobu dodania, alebo zaslať podobný typ tovaru v rovnakej cenovej kategórií. Predávajúci musí včas informovať kupujúceho o týchto skutočnostiach a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
 • Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

  - cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadnuje nákupnú cenu);

  - u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;

  - zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

 • Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou DPD . Akonáhle je tovar expedovaný (predaný dopravcovi) je o tomto kroku kupujúci informovaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme, predávajúcemu vznikne nárok na náhradu nákladov spojených s doručením tovaru, a to prvého i opakovaného. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.
 • Súčasťou balenia dodávaného tovaru je aj daňový doklad o úhrade kúpnej ceny.
 1. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ZA ŠKODY
 • Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar prevezme.
 • Kupujúcemu odporúčame prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je nutné skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko je tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 • Kupujúcemu odporúčame prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí (druh tovaru, výrobné číslo, farba, model, správne fakturačné údaje a iné podstatné náležitosti). V prípade, že Vám bol dodaný tovar, ktorý si neobjednali, kontaktuje nás bezodkladne po danom zistení, aby sme situáciu mohli vyriešiť. 
 • Záručná doba začne plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažúcich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY)

Reklamačný poriadok je súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok. Kvôli prehľadnosti stránky je uvedený v sekcií- Reklamácie a odstúpenie od zmluvy.

 1. DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽ
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je osoba, ktorá jedná v rámci obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Vzájomné vzťahy sa naďalej upravujú týmito obchodnými podmienkami (dohodou).
 • Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi trvá 12 mesiacov.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku (druh tovaru, farba, výrobné číslo- IMEI a pod.), dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Kupujúci je povinný tovar a dokumentáciu skontrolovať a v prípade nesúladu bezodkladne kontaktovať predajcu. 
 • Kupujúcemu odporúčame prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je nutné skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko je tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 • V prípade, že tovar reklamujete, môže doba reklamácie v niektorých prípadoch trvať dlhšie ako 30 dní (do 90 dní), (záručný servis alebo dodávateľ nevybaví reklamáciu v 30 dňovej lehote) .
 • Uplatnenie záruky:Ak ide o vadu odstrániteľnú, máte právo na bezplatné a riadne odstránenie vady, ak sa jedná o vadu neodstrániteľnú, máte právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci nemá nárok na preplatenie nákladov spojených s uplatnením reklamácie.
 • Odstúpenie od zmluvy nie je možné.
 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIA SPOROV

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65, Košice 1, alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho danimani.sk
 • Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou tovaru a dodacími podmienkami, ktoré akceptuje, ďalej, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a Reklamačným poriadkom platnými v čase odoslania objednávky, ako i informáciami poskytnutými predávajúcim po odoslaní objednávky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť/alebo doplniť reklamačný poriadok a všeobecné obchodné podmienky. Zmeny alebo doplnky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.danimani.sk